Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vytrvejme v modlitbě

VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME

 Sv. Ludvík M. Grignion ve své knížce Tajemství svatého růžence velmi nabádá k vytrvalosti a věrnosti této modlitbě a poukazuje na obtíže:

Pokud chceš, milý růžencový bratře, prokazovat svým každodenním růžencem službu Pánu Ježíši a Panně Marii, připrav svou duši na pokušení: Kacíři, volnomyšlenkáři, početní lidé světa, lidé polozbožní a falešní proroci ve shodě s tvou porušenou přirozeností a s celým peklem tě budou vydávat hrozným bojům, abys růžence zanechal.

145.
Ke své důvěře přidejme vytrvalost v modlitbě. Jen ten, kdo vytrvá v prošení, hledání a tlučení, dostane, najde vejde. Nestačí si na Bohu vyprošovat několik milostí měsíc, rok, deset let, dvacet let. Člověk nesmí ochabnout: et non deficire. Musíme prosit i ve smrti a být rozhodnuti buď obdržet, oč prosíme o svou spásu, anebo zemřít. I smrt musíme spojit s vytrvalostí v modlitbě a důvěrou v Boha a říci: Etiam si occidet me, in ipso sperabo. - I kdyby mne chtěl zabít, přece bych v něho doufal,(Job 13, 15) a od něj v to, oč ho prosím.

146.
Štědrost velkých a bohatých světa se projevuje tak, že svými dobrodiními předcházejí ty, kdo je potřebují, ještě než je o něco požádají; ale Bůh naopak ukazuje svou velkorysost tím, že se dává dlouho hledat a dlouho nechává vyprošovat milosti, jež chce dát. A čím je milost, kterou chce dát, cennější, tím déle otálí s jejím udělením:

1. aby ji tím ještě zvětšil;
2. aby člověk, který ji dostává, si jí velice cenil;
3. aby dbal, aby ji po jejím obdržení neztratil, neboť toho, co získáme okamžitě a s malým úsilím, si mnoho nevážíme. Vytrvej tedy, drahý růžencový bratře, v tom, že si budeš svatým růžencem vyprošovat vše, co potřebuješ pro ducha i pro tělo, a zejména božskou Moudrost, která je infinitus thesaurus - nevyčerpatelným pokladem, (Mdr 7,14) a dříve nebo později ji spolehlivě získáš, jen když ji neopustíš a ve svém běhu neztratíš odvahu. Grandis enim tibi restat via, (1 Král 19,7) neboť tě čeká ještě dlouhá cesta, budeš muset vytrpět mnoho zlých chvil, překonat mnoho obtíží, srazit mnoho nepřátel, než dost nahromadíš poklady věčnosti, Otčenáše a Zdrávasy, aby sis koupil ráj a získal krásnou korunu, která na věrného růžencového bratra čeká.

Nemo accipiat coronam tuam. - Aby ti nikdo nevzal tvou korunu. (Zj 3,11) Měj se na pozoru, aby někdo věrnější než ty v každodenním modlení růžence ti ji nevzal. běžel dobře cerrebatis bene (Gal 5,7) zastavil, druhý, který tě předhonil, doběhl první. Byl hbitější a věrnější, aby získal a zaplatil svými růženci, co bylo ke získání této koruny třeba. quid vos impedavit - kdo vám však zabránil (Gal 5,7) mít korunu svatého růžence? Běda, jeho nepřátelé, jichž je tolik!

147.
Věřte mi, jen násilníci se ho zmocňují violenti rapiunt. (Mt 11,12) Tyto koruny nejsou pro bázlivce, kteří se bojí posměšků a hrozeb světa; nejsou pro lenochy a zaháleče, kteří říkají svůj růženec nedbale nebo ve chvatu, či ze zdvořilosti , anebo jen občas, podle svého rozmaru. Tyto koruny nejsou pro zbabělce, kteří ztrácejí odvahu a skládají zbraně, když vidí, jak proti jejich růženci běsní celé peklo.

Pokud chceš, milý růžencový bratře, prokazovat svým každodenním růžencem službu Pánu Ježíši a Panně Marii, připrav svou duši na pokušení: Accedens ad servitutem Dei... praeparaanimam tuam ad tentationem.(Sir 2,1) Kacíři, volnomyšlenkáři, početní lidé světa, lidé polozbožní a falešní proroci ve shodě s tvou porušenou přirozeností a s celým peklem tě budou vydávat hrozným bojům, abys růžence zanechal.

148.
Abych tě vybavil proti útokům, ani ne tak ze strany heretiků nebo otevřených volnomyšlenkářů, ale spíše slušných lidí podle světa a i lidí sice zbožných, ale jimž toto konání nic neříká, chtěl bych zde prostě uvést část z toho, co si myslí a denně říkají:

- Co ten to tady papouškuje (Sk 17,18, Jeruzalémská bible), Pojďme, utiskujme ho. (Viz Ex1,10)Protiví se nám. (Mdr.2,12)

- Co chce říci tento velký odříkávač růžence? Co to stále mumlá?

- Jaká zahálka! Nedělá nic jiného, než že růžencuje; udělal by mnohem lépe, kdyby pracoval a nebavil se takovým pobožnůstkářstvím.

- Opravdu, ano! Stačí jen říci svůj růženec, a dokonale upečení holubi budou padat z nebe: růženec nám přinese, z čeho hojně povečeřet.

- Pán Bůh řekl: Pomoz si, a já ti pomohu; proč se tedy obtěžovat tolika modlitbami? Brevis oratio penetratcaelos. (Krátká modlitba proniká nebe)

- Jeden dobře odříkaný Otčenáš a Zdrávas stačí. Pán Bůh nám pětidesátkový nebo celý růženec vůbec nepřikázal; je to dobré, je to dobrá věc, když člověk má čas, ale proto nebude méně spasen. Kolik svatých se jej nikdy nemodlilo? Jsou lidé, kteří každého měří podle svého lokte; nerozvážní, kteří vše ženou do krajnosti; skrupulanti, kteří vidí hřích, kde žádný není; říkají, že všichni, kdo se nebudou modlit růženec, budou zavrženi.

- Modlit se růženec je dobré pro nevědomé báby, které neumějí číst. Modlit se celý růženec! Není lepší oficium o Panně Marii nebo sedm kajících žalmů? Je něco stejně krásného jako žalmy, které nadiktoval Duch Svatý?

- Každý den se modlíte růženec, ale to je jen chvilkové vzplanutí, to dlouho nevydrží. Není lepší brát si jich méně a být jim věrnější?

- Pojďte, milí příteli, věřte mi, dobře konejte svou ranní a večerní modlitbu a v průběhu dne pracujte pro Boha. Víc po vás nežádá. Kdybyste si nemusel, jako že musíte, vydělávat na živobytí, to by ještě šlo, to byste se mohl zavázat k modlení růžence. Co můžete, je modlit se jej o nedělích a svátcích dle libosti, ale ne v pracovních dnech. To musíte pracovat.

- Cože! Nosit tak velký růženec prostých žen! Viděl jsem jen jednodesátkový: Má stejnou hodnotu jako patnáctidesátkový.

- Cože! Nosit růženec na opasku! Jaká bigotnost! Radím vám, abyste si jej dal kolem krku, jak to dělají Španělé. To jsou velcí odříkávači růženců. V jedné ruce mají velký růženec a v druhé dýku, aby zasadili zrádcovskou ránu... Zanechte, zanechte těchto vnějškových pobožností: pravá zbožnost je v srdci... atd.

149
Mnoho zbožných lidí a velkých učenců, ale volně smýšlejících a duchů pyšných, vám růženec málokdy doporučí. Povedou vás spíše k tomu, abyste recitovali sedm kajících žalmů nebo jiné modlitby. Jestliže vám nějaký dobrý zpovědník za pokání uložil , abyste se po čtrnáct dnů nebo měsíc modlili růženec, stačí se jen zajít vyzpovídat k některému z těchto pánů a vaše pokání vám bude změněno v několik jiných modliteb, postů, mší nebo almužen. Jestliže se dokonce poradíte s některými lidmi modlitby ve světě, ti pak, protože znamenitost růžence z vlastní zkušenosti vůbec neznají, jej nejen nikomu neporadí, ale budou od něj lidi odvracet, aby je vedli k nazírání... , jako kdyby růženec a kontemplace byly neslučitelné, jako kdyby tolik svatých oddaných růženci nebylo v nejpřesažnější kontemplaci.

Vaši domácí nepřátelé na vás budou útočit tím krutěji, že jste s nimi hlouběji spojeni. Těmito nepřáteli rozumím: mohutnost vaší vyprahlosti a smysly vašeho těla, těkání ducha, otrávenost vůle, okoralost srdce, ochablost a nemoci těla. To vše ve shodě se svými duchy, kteří se přidají, na vás bude křičet: Zanech růžence, to kvůli němu tě bolí hlava; zanech růžence, vždyť není povinný pod hříchem; pomodli se jen jeho část; tvé svízele jsou znamením, že Bůh nechce, abys jej odříkával... Pomodlíš se jej zítra, kdy budeš lépe disponován, atd.

150
A konečně, můj milý bratře, každodenní růženec má tolik nepřátel, že jako jednu z nejvyšších Božích přízní vidím milost vytrvat v něm až do smrti.

Vytrvej a budeš mít úžasnou korunu, která je v nebi tvé věrnosti připravena.: i>Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam. (Zj 2,10: Zůstaň věrný až do smrti a já ti dám korunu)


Z knihy:

Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu

TAJEMSTVÍ SVATÉHO RŮŽENCE